دوره TtT

فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری WFTGA  دوره های مختلفی جهت استاندارد سازی مهارت ها و دانش افزایی راهنمایان گردشگری برگزار می کند. دوره های اصلی این فدراسیون شامل دوره کاربردی راهنمایان گردشگری (HoT)، دوره تربیت مدرس ملی (TtT) و دوره تربیت مدرس بین المللی (ITtT) می باشد.اگر مایل به گذراندن دوره تربیت مدرس ملی هستید باید بدانید که این دوره برای شما راهنمایان گردشگری که مایل هستید مهارت های آموزشی خود را استاندارد سازی نمایید تا بتوانید به راهنمایان دیگر بیاموزید تعریف شده است و در پایان این دوره شما به یک مدرس ملی تبدیل می شوید و اعتبار کار شما توسط فدراسیون راهنمایان گردشگری تایید می شود.

آنچه که شما در این دوره می گذرانید شامل:

 • مهارت های راهنمای گردشگری به صورت عملی و آموزشی

 • سمینار مهارت ارتباطی (شامل: یادگیری مهارت های ارائه، خود ارزیابی، سازماندهی اطلاعات مربوط به هر نوع تور که برگزار می شود)

 • آموزش راهنمای گشت پیاده روی

 • آموزش راهنمای موزه

 • آموزش راهنمای تور وسیله نقلیه

 • مربیگری و ارزیابی مهارت ها

 • سمینار کاربردی تسهیل ارتباطات

 • مدیریت زمان و برنامه سفر در یک تور

 • مدیریت چالش های مختلف در هنگام برگزاری یک تور

 • تکنیک های تحقیق

 • سمینار

 • حفاظت از آثار و محوطه های باستانی

 • مراحل ارائه آموزش

 • آموزش طراحی دوره های آموزشی (مانند: بازاریابی و ایجاد یک طرح کسب کار)

 • معیارهای یک دوره آموزشی برای راهنمایان محلی

 • روانشناسی گروه

 • چگونه در تور خود از طنز استفاده نماییم تا صمیمیت در گروه ایجاد شود

 • بررسی حساسیت های فرهنگی