دکتر بنفشه فراهانی. مدیر عامل

دکترای تجارت و بازاریابی گردشگری، کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، عضو هیأت علمی دانشگاه، راهنمای فرهنگی، مدرس بین المللی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری WFTGA

علیرضا پدر پور. مسئول امور مالی

کارشناس ارشد اکوتوریسم، کارشناس مدیریت گردشگری، راهنمای فرهنگی

شبیر محبوبی. مسئول کارگاه های آموزشی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری، کارشناس هتلداری،راهنمای فرهنگی، راهنمای تخصصی بازار گردی